ABA ในสำนักงานของคุณ

ในทุกๆ วันทั่วกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ผู้บริหาร นักธุรกิจ พนักงานในทุกระดับต่าง
นั่งฝึกภาษาอังกฤษกับครูที่มาจากสถาบันการสอน
ABA in Your Office: View 1
แอนดรูว์ บิ๊กส์ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ABA
ABA มีบริการส่งครูสอนภาษาอังกฤษที่สำนักงานของคุณ ซึ่งครูทุกคนเป็นชาวต่าง
ชาติตัวเป็นๆ ที่ถูกฝึกจากอาจารย์ แอนดรูว์ บิ๊กส์ โดยตรง เพื่อยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษ
ขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในระดับเบื้องต้น ปานกลาง หรือที่พูดได้แต่ต้องการความเข้ม
ข้นมากขึ้น
รัฐบาลไทยกำหนดให้ยุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่า Thailand 4.0 ซึ่งเน้นนวัตกรรม
เทคโนโลยี และการแข่งขันระดับโลก ความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษจึง
เป็นสิ่งที่บริษัทในประเทศไทยขาดไม่ได้โดยเด็ดขาด ถือว่าเป็นทักษะหรือเครื่องมือที่สร้างโอกาส เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่บริษัทของท่านในสายตาชาวต่างชาติ
คนไทยไม่มีข้ออ้างแล้ว … ทุกคนต้องอยู่ในโลกธุรกิจพร้อมความสามารถในการติดต่อ พูดคุย เจรจา
และทำข้อตกลงล้วนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

“เรียนตั้งแต่เด็ก … แต่ยังพูดไม่ได้”

ABA in Your Office: View 2
คนไทยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุน้อย แต่หลายคนยังขาดความเชื่อมั่นในการสื่อสารในระดับดีพอที่
จะทำธุรกิจกับชาวต่างชาติ อาจเป็นเพราะว่าคนไทยขาดโอกาสในการฝึกการพูด ความเชื่อมั่นในตัวเองตำ หรือเครื่องมือกับเทคโนโลยีที่
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อาจไม่อยู่ใกล้ตัวหรือไม่รู้วิธีใช้เพื่อให้เกิดผลดีเท่าที่ควร
สถาบันสอนภาษา ABA สามารถแก้สถานการณ์ด้วยบริการส่งครูชาวต่างชาติไปยังออฟฟิศของท่าน โดยใช้หลักสูตรตามที่ท่านต้องการและ
กำหนดไว้ก่อนเริ่มเรียนคลาสแรก หรือจะส่งครูไปอยู่กับบริษัทของท่านเป็นเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปีในลักษณะ full-time เพื่อมีโอกาสปรึกษากับผู้
เชี่ยวชาญทางด้านภาษาในทุกๆ เวลา

Curriculum

ABA in Your Office: View 3
ABA จะทำ Needs Analysis เพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับท่านโดยเฉพาะ พร้อมทำ Pre-Test
Online เพื่อวัดระดับของผู้เรียนทุกคน การเรียนส่วนใหญ่จะมีระยะยาวถึง 30 ชั่วโมง โดย
มีผู้เรียนไม่เกิน 15 คนต่อคลาส เพื่อให้ทุกคนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการสื่อสาร
หลักสูตรของABA พัฒนาขึ้นมาจากแอนดรูว์ บิ๊กส์ เอง หลังจากใช้ประสบการณ์ถึง 30 ปี ใน
ประเทศไทย เขาจึงรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และประเด็นสำคัญในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยโดย
เฉพาะ ตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยทางสถาบันเป็นผู้เขียนขึ้นมาเอง ซึ่งจะเห็นว่าเป็นบริการ Tailor
Made ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่น
ABA in Your Office: View 4
หลักสูตรของ ABA มักจะไม่เน้นรายละเอียดของไวยากรณ์ แต่เน้นภาษาอังกฤษที่สามารถน􀄬ำมาประยุกต์ใช้ได้ทันทีในที่
ทำงาน เราเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เรียนไวยากรณ์กับทฤษฏีตา่งๆของภาษาอังกฤษมากพอสมครแล้ว ถึงเวลาที่จะนำมา
ใช้จริงเพื่อเกิดผลที่ดีทางธุรกิจ
ในระหว่างการสอน ABA มีบริการ QC (การควบคุมคุณภาพ) โดยมีเจ้าหน้าที่เยี่ยมคลาสเรียนอย่างน้อย 2 ครั้ง
พอเรียนจบแล้วมีการเขียนรายงานเกี่ยวกับนักศึกษาแต่ละคน และมี Pre-Test ในลักษณะสอบพูดในคลาสสุดท้าย
คลาสของ ABA มักจะมีความยาวถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

1. Topic

ABA in Your Office: View 5
ในชั่วโมงแรก ครูยกประเด็นขึ้นมา และชวนนักศึกษามาพูดคุยกันในประเด็นนั้น โดยมีการฝึกคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมโครงสร้างประโยค และกระบวนการการสนทนาที่ถูกต้อง บางหัวข้ออาศัยตำราของ ABA
ซึ่งเขียนขึ้นมาเองสำหรับบริษัทคุณ หัวข้อที่สามารถเรียนรู้มีความหลากหลาย อย่างเช่น

 • Getting To Know You
 • Small Talk & Networking
 • Making Appointments
 • Culture Clash
 • Requests
 • Negotiating & Persuading
 • Asking & Answering Questions
 • My Company, My Job
 • Sales

2. Pronunciation Clinic

ABA in Your Office: View 6
ภาษาอังกฤษมีเสียงหลายเสียงที่ภาษาไทยไม่มี อย่างเช่น เสียง TH หรือ เสียง R ในช่วง Pronunciation Clinic นั้นมีการฝึก
การออกเสียง รวมถึงประเด็นอื่นที่สำคัญ นักศึกษาจะฝึกการออกเสียงเสียงสุดท้ายของคำ เสียงควบกลำ การพูด
พหูพจน์ที่ถูกต้อง และการออกเสียงกริยาในรูปอดีตกาลอย่างถูกวิธี

3. Presentations/Email Writing

ช่วงสุดท้ายของแต่ละคลาสคือ การขึ้นไปพูดต่อหน้านักศึกษาอื่น ทุกครั้งอย่างน้อยครึ่งคลาสต้องพูดในหัวข้อที่กำหนดไว้
และที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน เช่น กระบวนการทำงาน สินค้าของบริษัท วิธีแก้ปัญหาที่ออฟฟิศ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ดี
มากเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการอธิบายงานในรูปแบบ Presentation นอกจากประสบการณ์โดยตรงอย่างนี้
นักศึกษายังได้รับเกร็ดความรู้ของครูสอนทางการนำเสนองาน เช่น เคล็ดลับในการยืนพูด เทคนิคการเรียนร้องความสนใจ การเปิด
และการจบที่ดี
บางท่านต้องการการเรียนการสอนทางด้านการเขียน อีเมล์ มากกว่าการพูด เราจึงใช้ช่วงนี้ในการฝึกเขียนอีเมล์แทน หรือมีการสลับระหว่าง
การพรีเซ็นท์งานกับการเขียนอีเมล์

Embedded Teachers

ABA in Your Office: View 7
คำว่า Embedded Teachers หมายถึง ครูที่มาอยู่ที่บริษัท
ของท่านตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ครูอยู่ทั้งวัน สัปดาห์ละ 5 วัน
เพื่อช่วยบริษัทท่านกับทุกกิจการที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ อย่างเช่น
ช่วงเช้าจัดคอร์สเรียนตามหลักสูตร ช่วงบ่ายช่วยผู้บริหารกับภาษา
อังกฤษในลักษณะตัวต่อตัว ช่วยพิสูจน์อักษรในเอกสารสำคัญที่
เป็นภาษาอังกฤษ หรือจัดคอร์สการเขียนอีเมล์สำหรับพนักงาน
หรือผู้บริหารที่จำเป็นต้องสื่อสารโดยใช้ภาษาเขียน
ครูในลักษณะเช่นนี้มักจะอยู่ในบริษัทเป็นระยะเวลา 3
เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี

What is ‘Blended Learning’?

ABA in Your Office: View 8

 1. เป็นการเรียนการสอนที่นำการสอนแบบเดิม
  กับครูตัวเป็นๆ ในห้องเรียน ผสมกับการเรียน
  ออนไลน์ โดยผู้เรียนเข้าคลาสเรียนเป็นกลุ่ม
  และเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง แต่ทั้งหมดนี้อยู่
  ในหลักสูตรเดียวกัน
 2. เป็นวิธีแก้ปัญหาผู้เรียนขาดการเรียน
  เนื่องจากภาระการทำงาน การป่วย จราจร
  ติดขัด การทำงานต่างจังหวัด หรือสาเหตุอื่นๆ
  ผู้เรียนสามารถเรียนทุกที่ ในทุกเวลา ตามความ
  สะดวกของแต่ละท่าน
 3. เป็นวิธีการเรียนการสอนที่เน้นความหลากหลาย
  ซึ่งท􀄬ำให้ผู้เรียนรู้สึกการเรียนนั้นมีความน่าสนใจ
  มากขึ้น ถือว่าเป็นผลที่ดีต่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีมาก
 4. เป็นการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสะท้อน
  ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมไทยในยุค
  ปัจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาที่ก้าวหน้าทางด้าน
  เทคโนโลยี

Blended Teaching Continued…

สถาบันสอนภาษา แอนดรูว์ บิ๊กส์ ได้เป็น ABC หรือ andrewbiggs.com ที่เป็น platform สอนภาษาอังกฤษที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ซึ่งคอร์ส
ออนไลน์นี้นำเสนอเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและน􀄬ำมาใช้ได้ ในเวลาเดียวกัน ครูจาก ABA ไปที่ทำงานของท่านเพื่อฝึกสิ่งที่ได้เรียนออนไลน์
ระบบนี้ทันสมัยมากโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีวิดีโอสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 1,000 ตอน (ตอนละ 15 นาทีโดยประมาณ) มีการ Pre-Test เพื่อวัด
ระดับของนักศึกษา การเรียนแบ่งออกเป็นระดับซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับระดับของข้อสอบ CEFR (Common European Framework of Reference) ซึ่งเริ่มที่
ระดับ Beginner จนถึง Advanced เมื่อควบคู่กับครูสอนของ ABA แล้ว หลักสูตรออนไลน์ครบทั้ง 4 ทักษะของภาษาอังกฤษคือ พูด ฟัง อ่าน เขียน และมีการ
เรียนคำศัพท์และไวยากรณ์ ผู้เรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมที่ฝึกการพูดการฟังจากคลิปวิดีโอสดรายวันของ
แอนดรูว์ บิ๊กส์ และสามารถเรียนได้จาก PC หรือ tablet หรือ smartphone นอกจากนี้ มีการติดตามพัฒนาการของนักศึกษาตลอดเวลา

Curriculum

หลักสูตรของเราประกอบด้วยการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนต่อด้วยความรู้สึกอยากจะเรียน มีการใช้ข่าวสาร คลิปวิดีโอ
รายการวิทยุ และดนตรี ทุกแผนการเรียนมีข้อสอบทีหลัง
แต่ละหมวดการเรียนรู้ครอบคลุมการอ่าน การพูด การฟังและการเขียน มีการฝึก grammar และการสร้างคลังศัพท์ มีการเน้นการสื่อสารเป็นหลัก และ
หัวข้ออยู่ใกล้ตัวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษา

Placement Test

นี่เป็น Pre-Test ที่ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที เพื่อวัดระดับความสามารถของนักศึกษา หลังจากที่ท􀄬ำข้อสอบเสร็จแล้ว ระบบได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอ
บริษัท มีข้อแนะนำในส่วนของระดับผู้เรียน จุดต้องปรับปรุงคืออะไร ซึ่งมีระดับที่สามารถเริ่มต้นได้

Ongoing Assessment

การวัดผลถือว่าออกในลักษณพะพลวัตร กล่าวคือ จะวัดผลตลอดเวลาเรียน เนื่องจากว่ามี Quiz หลังจากที่เรียนทุกหมวด มี Post-Test สามารถทำออนไลน์ หรือ
เขียนเป็นกระดาษได้

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณ อสพาภรณ์ พิพัฒน์วิลัย (ตุณเปิ้ล) ได้ที่ 092-639-5645 หรือ คลิกที่นี่