การอ่านออกเสียงคำโดดๆ 16-30 ครับ

การอ่านออกเสียงคำโดดๆ 16-30 ครับ
มาต่อกันครับ 16. Crisis ไคร้สิส 17. Industry อิ่นดัสถร้านค้า 18. Parent แพ้หรึ่นท 19. Urgent เอ๊อจึ่นท 20. Downfall ด้าวฝ่อ(เล่อะ) 21. Spending สสสเป้นดิ่ง 22. Declare ดิ่แครรรร 23. Passion แพ้ฉึ่น 24. Diverse ได่เวิ้ส (uk), ดิ่เวิ้ส(AmE) 25. Narrow แน้โหร่ 26. Profit พร้อฟิ่ท(เถ่อะ) 27. Performance เพรอ่ะฟ้อรหมึ่นสสส 28. Outstanding เอ้าสแต้นดิ่ง 29. Enormous อื่น้อหมึ่ส 30. Foundation ฝ่าวเดฉึ่น( เหน่อะ) ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-22