ประโยคที่มี article กับไม่มีความหมายต่างกันอย่างไรครับ

ประโยคที่มี article กับไม่มีความหมายต่างกันอย่างไรครับ
He go to the hospital. กับ He go to hospital. ต่างกันอย่างไรครับ รบกวนยกตัวอย่างเพิื่มเติมด้วยครับ ขอบคุณครับ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-15