หมายความว่าอะไรคะ? ใช้ในกรณีแบบไหนคะ?

หมายความว่าอะไรคะ? ใช้ในกรณีแบบไหนคะ?
1.don't be mean, jelly bean. 2.It's a deal,cockatiel. 3.Okie Dokie,artichokie. 4.what's new, honeydew? ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-10-26