archive

archive
เห็นคำว่า archive บ่อยในเเชทเฟสบุ้ค คำนี้แปลว่าอะไรคะ และอ่านว่าออกเสียงว่าอะไรคะ เวลากดปุ่มนี้แล้วไฟล์ข้อมูลมักจะหายไปอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-20