heavy police แปลว่าอะไรคะ

heavy police แปลว่าอะไรคะ
เห็นคำว่า heavy police ในข่าวแล้วหาคำแปลไม่เจอ จะเดาว่าตำรวจหลายคนก็ไม่รู้ถูกไหม เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วแปลว่าอะไร ขอบคุณค่ะ ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-22