Subclass แปลว่าอะไรครับ

Subclass แปลว่าอะไรครับ
พอดีไปอ่านเจอในใบเอกสารที่ต้องขอวีซ่าครับ แต่ไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไร ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-11-05