[Video:] ชาวจีนไม่พอใจ รัฐบาลอนุญาตให้มีลูกเพิ่มได้ แต่ต้องแลกกับจ่ายภาษีแพง

[Video:] ชาวจีนไม่พอใจ รัฐบาลอนุญาตให้มีลูกเพิ่มได้ แต่ต้องแลกกับจ่ายภาษีแพง
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-20