[Video:] เครื่องประดับ เครื่องเพชรพลอย แกล้ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ??? Jewelry, Jewellery ออกเสียงอย่างไร ???

[Video:] เครื่องประดับ เครื่องเพชรพลอย แกล้ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ??? Jewelry, Jewellery ออกเสียงอย่างไร ???
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2018-12-13