Yes-No Questions

Yes-No Questions
"ผมจะบอกเคล็ดลับในการตอบคำถามประเภทนี้ครับ นั่นคือ ฟังคำแรกจากประโยคคำถามแล้วตอบด้วยคำนั้น" Do you mind...? Would you mind...? เป็นวิธีที่นิยมใช้กับชาวต่างชาติเพื่อขออนุญาตทำอะไรบางอย่างคล้ายๆภาษาไทยที่ถามว่า จะรังเกียจหรือรบกวนไหมถ้าจะทำอะไรบางอย่าง เช่น Do you mind if I sat here? Would you mind if I opened the window? Do you mind if I left early today? Would you mind keeping your voice down? ถ้ายอมหรือไม่รังเกียจให้ตอบว่า No, I don't. หรือ No, I won't. ... read more
Source: Andrew’s Daily VideosPublished on 2019-02-28