Sales & Marketing

Call: 098-254-8962

Andrew Biggs รับสมัคร Sales & Marketing (Full Time)

สวัสดิการ
– เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมฯ)
– คอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับยอดขาย
– ประกันสังคม ประกันกลุ่ม

คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
– อายุ 25 ปี ขึ้นไป
– มีประสบการณ์และทักษะด้านการขาย
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ
( ฟัง พูด อ่าน เขียน)
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
-สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
-มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและพร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

สนใจส่งเรซูเม่มาได้ที่ phirawit37@gmail.com

หรือโทร 098-254-8962

หรือกรอกสมัครงานได้ที่ด้านล่าง

กรอกสมัครงานได้ที่นี่

Andrew Biggs Academy

How Can We Help You?